سبکی مطلق

Tantra 

 

واژه تانترا از دو ريشه سانسكريتتانوتي(بسط پيدا كردن) وترياتي(آزاد شدن) تشكيل
 
شده است كهاشاره‌ايست به بسط و گسترش يافتن هوشياري و رهايي انرژيهاي
 
نهفته انساني يا به تعبير ديگر توسعه آگاهي و هوشياري تا ماوراء ماده و دستيابي به
 
بيداري و دانش معنوي و در نتيجه رهايي از چرخه مرگ و زندگي.
 
تانترا دانش تجربه و شناخت نامتناهي است از طريق دنياي محدود و متناهي يا به
 
عبارت ديگر روش استفاده از ماديات براي رسيدن به معنويات.
 
 
تانترا توسعه تجارب زندگي روزمره و در حقيقت زندگي كردن و لذت بردن كامل از آنرا
 
وسيله اي براي رسيدن به آگاهي متعالي قرار مي دهد.

 

جهان بيني تانترا
 
از آنجايي كه شناخت هر آييني مستلزم آشنايي با جهان بيني آن مي باشد در اين
 
قسمت به ارزيابي جهان بيني تانترا و مباحث مختلفي همچون خالق، فرايند خلقت،
 
مخلوقات، هدف غايي حيات، راه رسيدن به اين هدف و انسان كامل از ديدگاه تانترا
 
مي پردازيم.
 
خالق از ديد تانترا به صورت اتحاد دو اصل منفعل و فاعل هوشياري كيهاني (شيوا) و
 
انرژي كيهاني (شاكتي) بيان مي گردد. شيوا عبارت است از هوشياري ابدي، ازلي و
 
غير فعال و شاكتي يا انرژي ابدي و ازلي ولي فعال كه در مقام خالق به حالت اتحاد
 
اوليه كيهاني خود قرار گرفته اند.(بايد به اين نكته توجه داشت كه در اصل ماهيت
 
واقعي هستي وراي اين مفهوم مي باشد ولي اين دريافت تنها در سطوح متعالي
 
آگاهي حاصل مي گردد.)
 
بواسطه نيروي گمراه كننده مايا كه درون شاكتي نهفته است شيوا (هوشياري
 
كيهاني) و شاكتي (انرژي كيهاني) از هم جدا شده و هوشياري و انرژي فردي را
 
بوجود مي آورند. از شاكتي يا انرژي، ابعاد مختلف عالم هستي اعم از ماده و انرژي
 
ايجاد مي شود. شيوا يا هوشياري ، روح يا متعالي ترين عنصر وجودي موجودات زنده و
 
نيز هوشياري نهفته در بطن موجودات غير زنده را بوجود مي آورد.
 
با توجه به ميزان تجلي هوشياري، موجودات در سطوح مختلف تكامل قرار گرفته و به
 
مراتب گوناگوني تقسيم مي شوند كه به ترتيب عبارتند از: جمادات، نباتات، حيوانات و
 
انسانها (البته موجودات ديگري نيز وجود دارند كه از حيطه بحث كنوني ما خارج
 
مي‌باشند). در جمادات ميزان هوشياري در پايين ترين سطح خود قرار گرفته و بتدريج
 
هرچه به سمت انسان پيش برويم ميزان تجلي هوشياري بيشتر مي‌گردد.
 
با اين كه هوشياري و انرژي از هم جدا شده اند تا فرايند خلقت را بوجود بياورند ولي
 
همواره در تلاشند تا با هم متحد گردند و بتوانند اتحاد اوليه كيهاني كه از آن بوجود
 
آمده اند را دوباره تجربه كنند اين اتحاد مجدد هوشياري و انرژي فردي و تبديل آن به
 
اتحاد اوليه كيهاني از ديدگاه تانترا به عنوان هدف غايي حيات ناميده مي شود. به
 
بيان ديگر مي توان گفت پيمودن سير تكامل در انسان به معني اتحاد انرژي و
 
هوشياري فردي و تبديل آن به هوشياري و انرژي اوليه كيهاني مي باشد. از آنجايي
 
كه ميزان تجلي عنصر هوشياري در وجود جمادات ، نباتات و حيوانات كم مي باشد
 
پيمودن مسير تكامل در آنها بصورت ناآگاهانه و غير ارادي رخ مي دهد. انسان در اين
 
زنجيره در مرتبه بالاتري از تجلي هوشياري قرار گرفته است در نتيجه اتحاد نهايي
 
شيوا و شاكتي تنها در كالبد انساني مي تواند رخ دهد همچنين بدليل داشتن ميزان
 
تجلي هوشياري بالاتر و در نتيجه اختيار بيشتر تنها انسان است كه قادرمي باشد
 
آگاهانه سير تكامل خود را تسريع نموده و يا بصورت طبيعي آن را بپيمايد.
 
 
در كالبد انساني انرژي فردي بصورت ماري چنبره زده در انتهاي ستون فقرات قرار
 
گرفته كه كنداليني نام دارد و هوشياري فردي كمي بالاتر از فرق سر در مركزي بنام
 
ساهاسرارا قرار دارد. تمرينات تانترا باعث تسريع فرايند تكامل يا به عبارت ديگر اتحاد
 
هوشياري و انرژي فردي در انسان مي گردند. از طريق تمرينات تانترا انرژي كندالني
 
بيدار شده به سمت بالا حركت كرده، از چاكراها يا مراكز انرژي و هوشياري كه در
 
امتداد ستون فقرات واقع شده اند مي گذرد تا زماني كه با هوشياري فردي در ناحيه
 
ساهاسرارا متحد مي گردد. اتحاد نهايي هوشياري و انرژي فردي در ساهاسرارا رخ
 
مي دهد كه در نهايت اتحاد اوليه پيش از خلقت هوشياري و انرژي كيهاني (شيوا و
 
شاكتي) را تكرار مي كند.
 
در آيينها و فرق مختلف روشهاي گوناگوني براي رسيدن به اين هدف وجود داشته و
 
اين تجربه نيز تحت عناوين مختلفي همچون سامادهي ، نيروانا ، موكشا ، كايواليا ،
 
فناء في الله ، بازگشت به ملكوت. ... ناميد شده است. كساني كه به چنين تجاربي
 
دست يافته اند نيز اوتار ، تجلي خداوند بر روي زمين، پسر خدا، جيوان موكتا و .... نام
 
گرفته‌اند.

 

ابعاد و بخشهاي مختلف تانترا
 
تانترا نه يك مذهب است نه بخشي از سيستمهاي مذهبي ديگر بلكه از ديد پيروان آن
 
آييني است ابدي و ازلي و جهاني كه در طول تاريخ روش زندگي گروههاي مختلفي از
 
مردم در سرتاسر دنيا بوده و هست.
تانتراييها معتقدند اساتيد بزرگ معنوي با استفاده از متدهاي تربيت و تزكيه نفس كه
 
در اصل بخشي از تانترا بود به تجارب معنوي دست يافتند. به همين دليل است كه
 
اساس عقايد تمامي آنها يكي است.
 
تمامي آموزگاران بزرگ معنوي به زبان و واژگان خاص خود اظهار نموده اند كه روح
 
جاودانه است و از منشائي متعالي بوجود آمده كه ما مي توانيم آنرا برهمن، خدا، الله
 
، وجود متعالي، روح كيهاني، حقيقت مطلق يا هر چيز ديگر بناميم. آنان بر اين باور
 
بودند كه اين منشاء مقدس مي تواند بوسيله روح شناخته شود و چنين شناختي
 
فيض و بركت ابدي و رهايي را در پي دارد.
 
 
تانترا در حقيقت مجموعه اي از سيستمهاي مختلف مي باشد كه به تمام ابعاد وجود
 
انسان مي‌پردازد. بخشهاي مختلف تانترا عبارتند از:

 

دارشانا:
دارشانا اصول فلسفي و جهان بيني تانترا مي باشد كه به مباحث مختلفي همچون
 
سريشتي (آفرينش هستي)، پرالايا (انهدام هستي) و.... مي پردازد.

 

سادانا:
سادانا ها تمرينات معنوي تانترا مي باشند. تانترا معتقد است براي به تكامل رساندن
 
هر كسي در هر سطح تكامل تمرينات خاصي وجود دارد. از آنجايي كه افراد در سطوح
 
مختلف تكامل قرار گرفته اند و در نتيجه ساداناها و تمريناتشان با هم متفاوتند ممكن
 
است ظاهر برخي از تمرينات تانترا در نظر افرادي كه در سطوح ديگر قرار گرفته اند غير
 
معنوي بنظر برسد. برخي از ساداناهاي معروف تانترا عبارتند از:
 
پانچا ماكارا سادانا، كاپالي سادانا، اسماشان سادانا، آگهور سادانا و....

 

يوگامايا سادانا:
 
يوگامايا سادانا عبارت است از علوم مختلف ساحري و روشهاي گوناگون دستيابي به
 
تواناييهاي ماوراء طبيعي. تعدادي از تمرينات هفتاد و دو گانه يوگامايا سادانا عبارتند از:
 
مارگا يا ماران (از بين بردن و كشتن دشمنان)
 
اوچاتان (آسيب رساندن به دشمنان، مغشوش كردن ذهن دشمنان)
 
استامبهان (گرفتاري و مشكل ايجاد كردن براي دشمنان، جلوگيري از اعمال منفي
 
ديگران در برابر شما)
ويدشان (مقابله با دشمنان)
 
آكارشان (كشش و جاذبه ايجاد كردن)
 
واشي كاران (تحت كنترل در آوردن افراد، دواتاها، ارواح و حيوانات)
 
شانتي كاران (درمان بيماريها، از بين بردن اثرات منفي سيارات و اجرام سماوي)
 
پارالوكاويديا (ارتباط با ارواح و روح گرايي)
 
پهووا (برون فكني كالبد اختري، پرواز روح)
 
بهوتا سيدهي (تسخير ارواح و موجودات غير ارگانيك)
 
سواپناسيدهي (رويابيني آگاهانه)
 
تري گونا سيدهي (دانش تعبير رويا)
 
كريا سيدهي (تله پاتي)
 
دارشانا سيدهي (روشن بيني)
 
شروترا سيدهي (روشن شنوي)
 
ويگيانا سيدهي (پيشگويي آينده)
 
چهايا سيدهي (رويت هاله تابان)
 
مانتراها و يانتراها (ذكرها و تصاوير جادويي)
 
لاكشانا سيدهي (اومن ،نشانه ها و اخطارهاي طبيعي)

.......

 

ادامه دارد...

نوشته شده در دوشنبه ۸ مهر۱۳۸۷ساعت 14:12 توسط امیرآرام|